Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden Rebelle Maastricht

ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN REBELLE MAASTRICHT

 

1. Definities 

 • opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die met Rebelle Maastricht\, een Overeenkomst aangaat.
 • Algemene Voorwaarden: de algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden van Rebelle Maastricht
 • Uniforme Voorwaarden Horeca: de voorwaarden waarop in Nederland gevestigde horecabedrijven zoals hotels, restaurants, cafés en aanverwante bedrijven (waaronder cateringbedrijven, party-servicebedrijven d.), diensten verlenen en overeenkomsten sluiten.
 • Rebelle Maastricht: de vennootschap die deze algemene voorwaarden van toepassing verklaart op de overeenkomst, op iedere offerte die door Rebelle Maastricht wordt uitgebracht en/of op iedere rechtshandeling die door/namens Rebelle Maastricht wordt
 • Diensten: de door Rebelle Maastricht aan opdrachtgever op basis van de overeenkomst te leveren diensten. Onder diensten wordt in ieder geval begrepen, maar niet beperkt tot: de verzorging en organisatie op locatie van, voor zowel de zakelijke als particuliere markt, exclusieve evenementen, fairs, presentaties en (netwerk) bijeenkomsten, voor leden als niet-leden van de door Rebelle
 • Locatie: de tussen opdrachtgever en Rebelle Maastricht en in de overeenkomst opgenomen
 • Overeenkomst: de getekende opdrachtbevestiging (incl. algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden) tussen Rebelle Maastricht en opdrachtgever voor de levering van
 • Partijen: opdrachtgever en Rebelle Maastricht, of tot de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Rebelle Maastricht V.
 • Website: een door Rebelle Maastricht aangeboden
 • Opties: opties geplaatst op een datum en locatie zijn twee weken geldig vanaf moment van het vastleggen van de optie. Rebelle Maastricht is niet genoodzaakt de (rechts)persoon die de optie vastlegt te verwittigen van het verlopen van een

 

2.  Toepassing Algemene Voorwaarden

 

 • De algemene boorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst, op iedere offerte die door Rebelle Maastricht wordt uitgebracht en/of op iedere rechtshandeling die door/namens Rebelle Maastricht wordt verricht en maken integraal deel uit van de Overeenkomst tussen Rebelle Maastricht en opdrachtgever. Bij strijd tussen de algemene voorwaarden en de overeenkomst prevaleert de overeenkomst, mits deze rechtsgeldig is ondertekend. Opdrachtgever is gerechtigd de overeenkomst te ontbinden indien de wijzigingen in de algemene voorwaarden resulteren in grote veranderingen aan de commerciële voorwaarden en/ of de risico’s voor de opdrachtgever
 • Rebelle Maastricht heeft het recht de algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen. opdrachtgever al tijdig, tenminste 4 weken voorafgaande aan het evenement, schriftelijk worden geïnformeerd over wijzigingen in de bestaande overeenkomst. Met het afnemen van de diensten door opdrachtgever na wijziging van de algemene voorwaarden wordt opdrachtgever geacht deze wijziging te hebben aanvaard.
 • Van de algemene voorwaarden of van één of meer in de algemene voorwaarden vervatte bepalingen kan slechts schriftelijk in de overeenkomst tussen Rebelle Maastricht en opdrachtgever worden afgeweken. Rebelle Maastricht wijst de toepassing van de enige (algemene) voorwaarden die door opdrachtgever worden gehanteerd expliciet van de hand.
 • De algemene voorwaarden zijn niet van toepassing op de opties op de diensten. Een optie op de diensten is gedurende een periode van tien werkdagen geldig. Tenzij anders overeengekomen in de
 • Iedere toepasselijkheid van de ‘’ United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods ‘’ (het ‘’Weens Koopverdrag’’) is uitdrukkelijk

 

 • De algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de kamer van Koophandel onder nummer handelsnummer

 

3.  Totstandkoming Overeenkomst

 

 • De overeenkomst komt tot stand door schriftelijke bevestiging door Rebelle Maastricht van mondelinge of schriftelijke opdrachten van opdrachtgever, dan wel door schriftelijke aanvaarding door opdrachtgever van een door Rebelle Maastricht verstrekte
 • Iedere overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarde van voldoende beschikbaarheid en capaciteit van de diensten en aanvaarding van opdrachtgever door Rebelle
 • Rebelle Maastricht kan op verzoek van opdrachtgever een schriftelijke offerte verstrekken voor de levering van de diensten. De offerte is geldig voor termijn die in de offerte is opgenomen. Indien in de offerte geen termijn is opgenomen zal de offerte tien (10) werkdagen geldig
 • Uitingen van Rebelle Maastricht op een website of anderszins met betrekking tot de diensten gelden als een vrijblijvend aanbod, en zijn onder voorbehoud van wijzigingen en

 

4.  Annulering van de overeenkomst

 

 • Rebelle Maastricht hanteert op haar overeenkomst de annuleringsvoorwaarden van de uniforme voorwaarden horeca, gedeponeerd bij de kamer van Koophandel onder handelsnummer 63263416, met uitzondering van 4.2, welke hieronder als algemene voorwaarde nader wordt omschreven.
 • Wanneer de overeenkomst wordt geannuleerd dan gelden de volgende bepalingen conform de UVH (Uniforme Voorwaarden Horeca) :
 1. bij annulering meer dan negen maanden voor het tijdstip waarop krachtens de overeenkomst de diensten zal moeten worden verleend, nader te noemen: ’de ingangsdatum’, is opdrachtgever gehouden 15% van de overeengekomen vergoeding aan Rebelle Maastricht te betalen.
 2. bij annulering tussen de 9 maanden en 6 maanden voor de uitvoerdatum is opdrachtgever gehouden 30% van de overeengekomen vergoeding aan Rebelle Maastricht te betalen.
 3. bij annulering tussen 6 maanden en 2 maanden voor de uitvoerdatum is opdrachtgever gehouden 50% van de overeengekomen vergoeding aan Rebelle Maastricht te
 4. bij annulering tussen 2 maanden en 40 dagen voor de uitvoerdatum is opdrachtgever gehouden 75% van de overeengekomen vergoeding aan Rebelle Maastricht te
 5. bij annulering tussen 40 dagen en 15 dagen voor de uitvoerdatum is opdrachtgever gehouden 90% van de overeengekomen vergoeding aan Rebelle Maastricht te betalen
 6. bij annulering tussen 14 dagen en 8 dagen voor de uitvoerdatum is opdrachtgever gehouden 95% van de overeengekomen vergoeding aan Rebelle Maastricht te
 7. bij annuleringen 7 dagen of minder voor uitvoerdatum is opdrachtgever gehouden 100% van de overeenkomen vergoeding aan Rebelle Maastricht te betalen. Als extra coulance naar opdrachtgevers stelt Rebelle Maastricht dat bij annulering door calamiteiten in de eerste familielijn kan het evenement kosteloos verplaatst worden binnen 365 dagen naar een andere geschikte (RESTITUTIE VAN HET BEDRAG IS NIET MOGELIJK)

 

 

 

5.   Vergoeding en betaling

 

 • Opdrachtgever zal voor de door Rebelle Maastricht geleverde diensten de in de overeenkomst vermeldde vergoeding betalen, op de in lid 4 van dit artikel aangewezen wijze, tenzij anders is bepaald in de

Opdrachtgever is zich bewust dat Rebelle Maastricht binnen het kader van haar dienstverlening via zogeheten affiliatieafspraken met derden tot nadere vergoedingen van deze derden is gerechtigd

 

(kickback fees)

 • Alle vergoedingen kunnen wijzigingen ondergaan als gevolg van het tijdstip van het sluiten van de overeenkomst voor Rebelle Maastricht onvoorziene omstandigheden, waaronder begrepen kostenstijgingen, veranderingen in de werkzaamheden of een wijziging van de opdracht. Tot onvoorziene kostenstijgingen worden in elk geval gerekend: (a) onvoorziene tussentijdse wettelijke voorgeschreven kostprijsverhogende maatregelen; (b) vertraging ontstaan door in het verzuim blijven van opdrachtgever; (c) door overmacht zoals door oorlog of door een tekort aan grondstoffen enkel met financieel nadeel aan de overeenkomst voldaan kan

Opdrachtgever gerechtigd is de overeenkomst te ontbinden indien de wijziging en de vergoeding gemiddeld meer dan 12% zijn. Normale prijsstijgingen door inflatie zijn geacht opgenomen te zijn in de offertes van Rebelle Maastricht.

 • Alle in de overeenkomst vermelde vergoedingen zijn exclusief BTW en andere overheidsheffingen, tenzij anders overeengekomen.
 • Bij totstandkoming van de overeenkomst met Rebelle Maastricht dient de opdrachtgever 80% van het totale offerte bedrag te voldoen aan Rebelle Maastricht ter bevestiging van de reservering. Het overige offerte bedrag wordt na afloop van het evenement (of anders overeengekomen) Hierin worden uiteraard definitieve aantallen en nacalculaties verrekend. De aanbetaling dient voldaan te worden op het bankrekeningnummer van Rebelle Maastricht. De juiste betalingsgegevens vindt de opdrachtgever terug op de aanbetalingsfactuur die zal worden verstuurd bij het definitief maken van een evenement.

5.5. Indien Opdrachtgever overeenkomstig artikel 4.2a annuleert zal de aanbetaling – 20% door Rebelle Maastricht van het bankrekeningnummer van Opdrachtgever teruggestort worden.

5.6 Opdrachtgever is niet gerechtigd om de aan Rebelle Maastricht verschuldigde bedragen op enige wijze te verrekenen met door Rebelle Maastricht aan opdrachtgever verschuldigde bedragen.

 • In geval van te late betaling heeft Rebelle Maastricht het recht: (a) de levering van de Diensten op te schorten zonder dat daarvoor een ingebrekestelling of mededeling nodig is en (b) de wettelijke rente vermeerderd met drie procent (5%) in rekening te brengen over het volledige verschuldigde bedrag vanaf de datum waarop betaling had moeten plaatshebben tot de datum waarop het verschuldigde bedrag door Rebelle Maastricht is

Opdrachtgever zal alle kosten vergoeden die Rebelle Maastricht moet maken om het verschuldigde bedrag te incasseren, met inbegrip van kosten van juridische bijstand, proceskosten en buitengerechtelijke kosten, welke koste tenminste vijftien procent (15%) van het verschuldigde bedrag met een minimum van EURO 150,- zullen bedragen.

 • Opdrachtgever dient binnen een termijn van 48 uur na ontvangst van de eindfactuur eventuele bezwaren tegen de eindfactuur schriftelijk aan Rebelle Maastricht kenbaar te
 • Opdrachtgever dient binnen 48 uur na uitvoering van het evenement schriftelijk bezwaar te maken bij eventuele gebreken t.o.v. hetgeen in de opdrachtbevestiging is overeengekomen. Hierbij dient een duidelijke omschrijving van het bezwaar te worden
 • Opdrachtgever kan tot 7 werkdagen voor uitvoering het definitieve aantal gasten doorgeven. Deze doorgegeven aantallen zullen ook worden gefactureerd door Rebelle

 

6.   Verplichtingen Rebelle Maastricht

 

 • Rebelle Maastricht zal de diensten leveren met inachtneming van het bepaalde in overeenkomst. Rebelle Maastricht verplicht zich om de afspraken in de overeenkomst naar beste kunnen uit te

6.2. Rebelle Maastricht behoudt zich het recht voor om de levering van diensten aan opdrachtgever geheel of gedeeltelijk op te schorten, ingeval opdracht toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van enige verplichting uit deze overeenkomst.

6.3 Diensten of producten, ingehuurd door Rebelle Maastricht zijn door de verhurende partij (goed)gekeurd op: beschikbaarheid, veiligheid, geschiktheid, deugdelijkheid of met expliciete vermelding anderszins aangeboden en geleverd.

6.4. Rebelle Maastricht behoudt zich het recht voor om op grond van onvoorziene omstandigheden, waaronder begrepen maar niet beperkt tot omstandigheden van technische aard, de levering van de diensten uit te stellen. In het geval dat de levering van de diensten door Rebelle Maastricht wordt uitgesteld, zal de compensatie voor opdrachtgever bestaan uit het alsnog leveren door Rebelle Maastricht van vervangende diensten aan opdrachtgever, zulks in goed overleg met opdrachtgever. Opdrachtgever mag echter ook besluiten in dit geval de overeenkomst kosteloos te ontbinden.

 

7.   Verplichtingen en beperkingen opdrachtgever

 

 • Opdrachtgever zal de diensten afnemen met inachtneming van het bepaalde in de getekende
 • Opdrachtgever is verplicht de levering van de diensten door Rebelle Maastricht bij aanvang van de verlening van de diensten en voortdurend daarna te controleren en eventuele tekortkoming direct te melden aan Rebelle Maastricht, bij gebreke waarvan opdrachtgever wordt geacht de diensten zonder voorbehoud te hebben aanvaard. Indien opdrachtgever een gebrek in de diensten aan Rebelle Maastricht meldt, zal Rebelle Maastricht zich inspannen om het gebrek zo spoedig mogelijk te
 • Het is opdrachtgever niet toegestaan om de diensten af te nemen of te gebruiken in strijd met het bepaalde in de overeenkomst, de algemene voorwaarden, de relevante en toepasselijke wettelijke bepalingen en de zorgvuldigheid die in het maatschappelijke verkeer betaamt. Onder meer is het opdrachtgever en zijn gasten niet toegestaan om rijst, confetti, serpentine, bloemblaadjes en/of soortgelijke producten op de locatie te gebruiken en/of uit te strooien. Indien dit wel gebeurt zal de locatie €250,00 extra schoonmaakkosten in rekening brengen op de eindfactuur. De opdrachtgever en zijn gasten niet toegestaan vuurwerk of soortgelijke producten te gebruiken binnen een straal van honderd meter, gemeten vanaf de locatie, tenzij opdrachtgever hiervoor een vergunning van de bevoegde instantie(s) heeft verkregen. Een kopie van een eventuele vergunning dient voor aanvangsdatum van de diensten in het bezit te zijn van Rebelle Maastricht .
 • Het is opdrachtgever niet toegestaan om de diensten te gebruiken voor: (a) het doen van onrechtmatige uitlatingen; (b) het hinderlijke benaderen, bedreigen of op andere wijze vallen van
 • Indien de locatie in een woonomgeving is gevestigd dient bij aankomst en vertrek van de gasten van opdrachtgever en de eventueel door of via hem ingeschakelde derden rekening te worden gehouden met de omwonenden. Opdrachtgever is verplicht een persoon aan te wijzen die toezicht zal houden dat overlast zich niet zal
 • Opdrachtgever zal in verband met de door Rebelle Maastricht nagestreefde hoge kwaliteit van haar diensten minimaal 7 dagen voor de aanvangsdatum van de levering van de diensten het definitieve aantal aanwezige gasten van opdrachtgever op de locatie schriftelijk aan Rebelle Maastricht bevestigen. Deze doorgegeven aantallen zullen ook worden gehanteerd op de De aantallen mogen maximaal 10% afwijken van de ondertekende offerte.

7.7. Indien opdrachtgever en/of zijn gasten en of de door of via hem ingeschakelde derden het bepaalde in de leden 3,4 en 5 van dit artikel overtreden, zullen eventuele boetes die aan Rebelle

 

Maastricht worden opgelegd in hun geheel worden doorberekend aan opdrachtgever, onverminderd het recht van Rebelle Maastricht om volledige schadevergoeding te eisen van opdrachtgever.

7.8 a. Indien de opdrachtgever per genuttigde fles een bedrag aan kurkengeld verschuldigd is, zal dit op de eindfactuur verrekend worden. B. Indien de opdrachtgever/ gast in de locatie van Rebelle Maastricht spijzen nuttigen welke niet door Rebelle Maastricht verstrekt zijn, is de opdrachtgever een bedrag aan kurkengeld verschuldigd. Indien dit niet voorafgaand is besproken met de desbetreffende locatie manager zullen wij 30% van de culinaire invulling extra in rekening brengen ter compensatie van de genuttigde eigen spijzen.

 1. Het is de opdrachtgever en/of haar gasten niet toegestaan om te roken in enige overdekte ruimte binnen of verbonden aan Rebelle Maastricht, tenzij anders aangegeven. Opgelegde boetes als gevolg van verzuim van dit verbod, zullen volledig worden doorbelast aan de opdrachtgever.

 

 

8.  Rebelle Maastricht voorzieningen

 

 • Opdrachtgever staat ervoor in dat de eigendommen van de door Rebelle Maastricht ter beschikking gestelde voorzieningen bij Rebelle Maastricht blijft berusten (tenzij schriftelijk anders overeengekomen) en dient derden die rechten met betrekking tot de voorzieningen willen doen laten gelden of maatregels willen nemen (zoals beslaglegging), direct van het eigendomsrecht van Rebelle Maastricht op de hoogte te brengen en Rebelle Maastricht ter zake te
 • Onderhoud, wijzigen of verplaatsingen met betrekking tot de voorzieningen van Rebelle Maastricht zullen slechts geschieden door Rebelle Maastricht , dan wel door daartoe door Rebelle Maastricht ingeschakelde
 • Rebelle Maastricht heeft het recht van opdrachtgever te verlangen een verzekering af te sluiten ter afdekking van risico’s. Opdrachtgever heeft op eerste verzoek van Rebelle Maastricht de plicht inzage in de daartoe strekkende polis te

 

9. Muziek op de locatie

 

 • Met ondertekening van de overeenkomst verklaart opdrachtgever bekend te zijn met en zich te houden aan het besluit horeca-, sport- en recreatiebedrijven milieubeheer. Het maximaal te produceren geluidsniveau in Rebelle Maastricht is 95dBa. Indien Opdrachtgever van deze geluidsniveaus wenst af te wijken zal opdrachtgever te allen tijde in overleg met Rebelle Maastricht zelf voor eventuele vergunningen moeten zorgen, tenzij in de overeenkomst anders is bepaald. Een kopie van dergelijke vergunning dient voor aanvangsdatum van de diensten in het bezit te zijn van Rebelle Maastricht. Door of namens opdrachtgever ingeschakelde derden, zoals Bands en Deejays, zijn verplicht, ter voorkoming van geluidsoverlast, eerst op de dag na levering van de diensten tussen 08:00 en 10:00 uur hun apparatuur op te halen. Rebelle Maastricht behoudt zich het recht voor om passende maatregelen te treffen indien opdrachtgever zich niet houdt aan de geldende
 • In geval van overtreding van het bepaalde in lid 1 van dit artikel verbeurt opdrachtgever een boete van 40% van het offerte bedrag welke boete direct opeisbaar is. Rebelle Maastricht behoudt het recht volledige schadevergoeding te vorderen bij opdrachtgever. Dit zal vervallen indien de huis DJ deze overlast heeft
 • Indien opdrachtgever zelf entertainment verzorgt, dient gedurende de gehele uitvoering een Rebelle Maastricht technicus aanwezig te zijn t.b.v. handhaving art. 9.1 en art. 9.2. ofwel anders overeengekomen met Rebelle

9.4. Bij eventuele overlast met financiële gevolgen, wordt de schade volledig verhaald bij de opdrachtgever.

 

10.   Privacy

 

Rebelle Maastricht zal de diensten leveren en de gegevens van opdrachtgever verwerken in overeenstemming met de wet bescherming persoonsgegevens.

 

11.   Geheimhouding en verbod tot openbaarmaking

 

 • Opdrachtgever zal het bestaan, de aard en de inhoud van de overeenkomst, van een offerte die door Rebelle Maastricht is of wordt uitgebracht en/of van iedere rechtshandeling die door/namens Rebelle Maastricht is of wordt verricht, evenals overige bedrijfsinformatie, geheimhouden en niets daaromtrent openbaar maken zonder schriftelijke toestemming van Rebelle
 • In geval van overtreding van het bepaalde in lid 1 van dit artikel verbeurt `opdrachtgever een boete van Euro 10.000,00 per gebeurtenis, welke boete direct opeisbaar is. Rebelle Maastricht behoudt het recht volledige schadevergoeding te vorderen bij

 

12.   Aansprakelijkheid en vrijwaring

 

 • Rebelle Maastricht is nimmer aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade, inclusief maar niet beperkt tot gevolgschade, stagnatieschade, vertragingsschade, verlies van orders, winstderving en bewerkingskosten van opdrachtgever, zijn gasten of derden, verband houdend met of voortvloeiend uit de overeenkomst of de diensten, tenzij deze schade is veroorzaakt door bewijsbare opzet of grove schuld van Rebelle Maastricht
 • Onverminderd hetgeen elders in de algemene voorwaarden is bepaald, is de aansprakelijkheid van Rebelle Maastricht jegens opdrachtgever, uit welke hoofde dan ook, per gebeurtenis (waarbij een samenhangende reeks van gebeurtenissen geldt als één gebeurtenis) beperkt tot de door opdrachtgever aan Rebelle Maastricht voor de overeengekomen diensten betaalde vergoeding (exclusief BTW). `Deze vergoeding dient gerelateerd te worden aan de mate waarin Rebelle Maastricht zou zijn tekortgeschoten. Geringe afwijkingen in het aanbod van de diensten geven geen recht op
 • Opdrachtgever, zijn gasten en/of door de namens opdrachtgever ingeschakelde derden zijn hoofdelijk aansprakelijk voor alle schade die voor het Rebelle Maastricht of enige derde is en/ of zal ontstaan als direct of indirect gevolg van een toerekenbare tekortkoming en/ of onrechtmatige daad, waaronder overtreding van de huisregels is begrepen, begaan door opdrachtgever, zijn gasten en/of namens opdrachtgever ingeschakelde derden, alsmede voor alle schade die is veroorzaakt door enige dier en/ of enige stof en/ of enige zaak waarvan zij houder zijn of die onder hun toezicht
 • Rebelle Maastricht is niet aansprakelijk voor beschadiging of verlies van goederen, die op de locatie zijn meegebracht door een gast van opdrachtgever en/of een door of namens opdrachtgever ingeschakelde

Opdrachtgever vrijwaart Rebelle Maastricht tegen aanspraken van gasten en/of door of namens opdrachtgever ingeschakelde derden terzake.

 

13.   Duur beëindiging en ontbinding

 

 • De Overeenkomst tussen Rebelle Maastricht en opdrachtgever wordt gesloten voor de in de overeenkomst vermelde datum en/ of data en de in de overeenkomst genoemde
 • Rebelle Maastricht is gerechtigd om de overeenkomst met onmiddellijke ingang zonder opgaaf van redenen schriftelijk te beëindigen indien opdrachtgever (a) niet kredietwaardig wordt geacht door Rebelle Maastricht en/of (b) indien opdrachtgever een of meer van de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet geheel nakomt.
 • Partijen zijn voorts gerechtigd om de overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling buitengerechtelijk met onmiddellijke ingang te ontbinden indien (a) de andere partij in staat van faillissement wordt verklaard: (b) het faillissement van de andere partij is aangevraagd: (c) de andere partij is surseance van betaling verkeert: (d) er surseance van betaling voor de andere partij is

aangevraagd; € de onderneming van de andere Partij wordt geliquideerd; (f) de andere partij zijn

 

onderneming staakt; (g) indien op een aanmerkelijk deel van het vermogen van de andere partij beslag wordt gelegd: of (h) indien de andere partij iets doet of nalaat waardoor de goede naam en/ of de rechtmatige belangen van de eerste partij in ernstige mate worden geschaad zodanig dat niet in redelijkheid kan worden gevergd dat de overeenkomst wordt voorgezet.

 • Voorts is Rebelle Maastricht na overleg met het ter plaatse bevoegd gezag gerechtigd de overeenkomst wegens gegronde vrees voor verstoring van de openbare orde terstond te ontbinden. Maakt Rebelle Maastricht van deze bevoegdheid gebruik, dan zal Rebelle Maastricht tot geen enkele schadevergoeding zijn gehouden

13.5 Indien één of meer gevallen zoals genoemd in de leden 2,3 en 4 van dit artikel zich voordoen zijn alle vorderingen die Rebelle Maastricht en Opdrachtgever heeft onmiddellijk en onvoorwaardelijke opeisbaar.

 

 

14.   Overmacht

 

Partijen zijn niet gehouden tot nakoming van een of meer verplichtingen uit de overeenkomst indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt mede verstaan natuurrampen, oorlogen een niet-toerekenbare tekortkoming van door Rebelle Maastricht ingeschakelde derden of toeleveranciers, het tijdelijke niet of niet toereikend beschikbaar zijn van voorzieningen en/of diensten, hardware, software en/of internet-of andere telecommunicatieverbindingen ten behoeve en opdrachtgever waarbij de oorzaak buiten de macht van Rebelle Maastricht ligt, als de iedere andere situatie waarop Rebelle Maastricht geen (beslissende) controle kan uitoefenen. In het geval van een situatie van overmacht zijn partijen niet gehouden enige door de andere partij als gevolg van de situatie van overmacht gelden schade te vergoeden.

 

15.   Intellectuele Eigendom

 

 • De intellectuele eigendomsrechten op alle diensten die Rebelle Maastricht in het kader van de overeenkomt levert of ter beschikking stelt, blijven berusten bij Rebelle Maastricht of haar Voor zover noodzakelijk voor gebruik van de diensten door opdrachtgever verleent Rebelle Maastricht aan opdrachtgever een beperkt, niet-exclusief, niet- overdraagbaar recht tot gebruik van de intellectuele eigendomsrechten op de diensten.
 • De intellectuele eigendomsrechten op materialen, voorzieningen en gegevens die opdrachtgever aan Rebelle Maastricht verstrekt in het kader van de overeenkomst, blijven berusten bij opdrachtgever of haar

Voor zover noodzakelijk voor levering van de diensten door Rebelle Maastricht verleent opdrachtgever Rebelle Maastricht een beperkt, niet-exclusief, niet-overdraagbaar recht tot gebruik van de intellectuele eigendomsrechten.

 • Opdrachtgever vrijwaart Rebelle Maastricht voor alle aanspraken van derden en daaruit voortvloeiende vorderingen van derden die betrekking hebben op het gebuikt door Rebelle Maastricht van de door opdrachtgever aan Rebelle Maastricht versterkte materialen gegevens en de daarop rustende intellectuele

 

16.   Exclusiviteit

 

 • Het primaire contact met relaties van Rebelle Maastricht verloopt uitsluitend via Rebelle Opdrachtgever is enkel gerechtigd rechtstreeks contact op te nemen met relaties van Rebelle Maastricht, dan wel deze relaties en/ of derden direct of indirect in kennis te stellen dat de relatie (indirect) ook klant is van opdrachtgever, indien daarvoor uitdrukkelijk voorafgaande schriftelijke toestemming van Rebelle Maastricht is verkregen

16.2. Rebelle Maastricht is gerechtigd haar diensten aan meer opdrachtgevers uit één branche aan te

 

bieden. Indien opdrachtgever branche-exclusiviteit van Rebelle Maastricht verlangt, zal Rebelle Maastricht hiervoor een redelijke vergoeding van opdrachtgever verlangen.

 

17.   Overdracht van verplichtingen

 

 • Opdrachtgever kan een (gedeelte van de) verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst slechts met voorafgaande schriftelijke toestemming van Rebelle Maastricht overdragen aan een Aan deze toestemming kunnen voorwaarden worden verbonden.
 • In de relatie met derden die op verzoek van opdrachtgever en na toestemming van Rebelle Maastricht door opdrachtgever of Rebelle Maastricht worden ingehuurd gelden de annuleringsvoorwaarden van deze derden.
 • Rebelle Maastricht mag haar rechten en verplichtingen uit de overeenkomsten overdragen aan derden, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van opdrachtgever. Rebelle Maastricht zal Opdrachtgever schriftelijk op de hoogste stellen van een dergelijke

 

18.   Diversen

 

 • De inhoud van de overeenkomst en de algemene voorwaarden bepalen gezamenlijk de rechtsverhouding tussen partijen en komen in de plaats van alle eerder gemaakte afspraken, zowel mondeling als schriftelijk, tussen partijen ter zake van het onderwerp van de overeenkomst.
 • Rebelle Maastricht mag bij de uitvoering van de overeenkomst naar eigen inzicht derden

18.3. Nietigheid van een of meer delen van de algemene Voorwaarden laat de geldigheid van het overige deel van deze voorwaarden onverlet. Indien een of meer delen van de algemene voorwaarden nietig mocht(en) blijken dan zijn partijen met het nietige deel/de nietige delen het dichtst benadert.

 

19. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 

 • Op iedere overeenkomst waarbij Rebelle Maastricht partij is, op iedere offerte die door Rebelle Maastricht wordt uitgebracht en/of op iedere rechtshandeling die door/namens Rebelle Maastricht wordt verricht, is bij uitsluiting Nederlands recht van
 • Geschillen tussen partijen, daaronder begrepen die welke slechts door één der partijen als zodanig worden beschouwd, zullen zoveel mogelijk door middel van goed overleg tot een oplossing worden gebracht.
 • Alles geschillen waarbij Rebelle Maastricht direct dan wel indirect partij is, worden bij uitsluiting beslist door de bevoegde rechter van de vestigingsplaats van de